فرهنگان از سال ۱۳۶۲ با تأسیس یک انتشارات کار خود را شروع کرده و اکنون گروهی متشکل از چندین فروشگاه فرهنگی و دو دفتر انتشاراتی، یک شرکت تولید بسته‌های آموزشی، سه شرکت پخش و بخش بازرگانی خارجی فراورده‌های فرهنگی است و تلاش می‌کند تا امکان برخورداری از کالای فرهنگی با کیفیت را در تمام ایران دسترس‌پذیر کند.

فرهنگان با امید به اثرات پس از فروش شکل گرفته است؛ مخاطب یک محصول فرهنگی پس از خواندن یک کتاب خوب یا شنیدن یک موسیقی ژرف، انسان دیگری است با درک و فهمی دیگر.

فرهنگان، کسب‌و‌کارش آگاهی‌بخشی و توانمندسازی است و می‌کوشد تا گوناگونی اندیشه‌ها و کیفیت و اهمیت مصرف کالای فرهنگی را بشناساند و مخاطب را با ارزش‌های فرهنگی ایران و جهان آشنا کند.

سودای فرهنگان حرکت به‌سوی آگاهی و تغییر و پرورش نسلی است که بتواند کاری کند که نسل امروز نتوانست.