آدرس

فروشگاه :
تهران تهران منطقه شهرداری یازده، میدان قزوین، خیابان رازی، خیابان مرادی، ساختمان فرهنگان رازی

تلفن

فروشگاه :
0215542891
فروشگاه :
0215542891

ایمیل

ثبت شکایات و انتقادات :

تلگرام

کانال تلگرام :

اینستاگرام

صفحه اینستاگرام :